Vásárlási feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

 

ELÉRHETŐSÉG: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, 8500 Pápa, Erzsébet liget 1.
Honlap: www.jmkpapa.hu ,Telefon: 06-89/313-905, e-mail: onlinejegy@jmkpapa.hu
Jegypénztár: 06/20-931-23-41
Nyitva tartás: munkanapokon 14-18 óráig, illetve előadások előtt 1 órával

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. Általános rendelkezések

1. Az „on-line internetes rendszer (a továbbiakban: Rendszer) különböző színházi-, zenei- és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére szolgál.


2. A weblapon keresztül a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (rövidített név: JMSZK, a továbbiakban Jegyértékesítő) a vásárlók részére a fellistázott saját és terembérletes (külső szervezők) rendezvények belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).


3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Jegyértékesítő) valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; együttesen: Szerződő Felek) között a belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szerződő Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

4. A JMSZK, illetve a terembéres külső szervező cég (továbbiakban Rendezvényszervező) neve és más azonosítási adatai a belépőjegyen szerepelnek.II. Az ÁSZF elfogadása

A Vásárló az internetes vásárlás során legkésőbb a „Fizetés” gomb megnyomásával elfogadja a Jegyértékesítésre vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.III. Írásbeli szerződés, iktatott forma

Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.IV. A szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya

A Szerződő Felek közötti megállapodás magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.V. Az ÁSZF módosítása

A Jegyértékesítő tájékoztatja a Vásárlót és a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Jegyértékesítő jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Jegyértékesítő a Vásárlót a változásokról www.jmkpapa.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.VI. A Vásárló adatai

1. A Jegyértékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.


2. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Jegyértékesítő kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Jegyértékesítő a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a vásárló kérése esetén a számla kiállításáért. A számlát a jeggyel együtt a jegypénztárban lehet átvenni. A Jegyértékesítő jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.


4. A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat elektronikusan használja a Jegyértékesítő a szerződés teljesítése céljából.


5. A Jegyértékesítő a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.


6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Jegyértékesítő az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Jegyértékesítőt felelősség nem terheli.VII. Az internetes jegyvásárlás menete

A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a JMSZK Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.VIII. Vételár, fizetési és jegyátvételi feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a JMSZK Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.


2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Jegyértékesítő nem vállal felelősséget.


3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Jegyértékesítő a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.


4. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Az ár bruttó ár, az ÁFA összegét tartalmazza. A Jegyértékesítő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.


5. Fizetés nélküli foglalásra az internetes felületen nincs lehetőség.


6. A vásárlás elektronikus bizonylatai alapján a Jegyértékesítő a jegyeket elteszi a Vásárló részére. Amennyiben a vásárlás folyama során számlát is kér -ezt a kérését a Rendszer kezelőfelületén megfelelően megjelöli -a Rendezvényszervező azt kiállítja.

7. A saját és külső szervek által a JMSZK-nak átadott jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően személyesen vagy meghatalmazottja által veheti át a jegypénztárban nyitvatartási időben, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 20 perccel.IX. Elállás a szerződéstől

A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Jegyértékesítőnek nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.X. A Jegyértékesítő szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése megszakadhat. A Jegyértékesítő ennek megfelelően nem garantálja a honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Jegyértékesítőhöz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.


2. A Jegyértékesítő jogosult a szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.


3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a JMSZK nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.XI. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. Ezen döntéséről a Vásárlókat a www.jmkpapa.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben annak több mint fele rendben megtartásra került, illetve kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.


2. A JMSZK minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A jegyértékesítő haladéktalanul közzéteszi www.jmkpapa.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.


3. Olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következtében, amely a Vásárló, illetőleg a Jegyértékesítő hatókörén kívül esik (Vis major) egyik fél sem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért.XII. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.


2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

 • 1. Az internetes jegyvásárlás
 • 2. Előadás keresés
 • 3. Jegykiválasztás
 • 4. Fizetés
 • 5. A vásárlás visszaigazolása
 • 6. Elállás a vásárlástól
 • 7. Jegyek átvétele, a kézbesítés módja
 • 8. Elmaradt előadások
 • 9. A vásárló adatainak tárolása, védelme
 • 10. Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok


1. Az internetes jegyvásárlás

A jegyértékesítési oldalon Ön információt kaphat a rendszerünkhöz kapcsolódó előadásokról, az azokra megvásárolható jegyekről. A kiválasztott előadás nézőterén kijelölheti az Ön által megvásárolni kívánt belépőjegyet, amelyet azonnal meg is vásárolhat bankkártyája segítségével.


2. Előadás keresése

A legördülő menüben választhatja ki a keresett előadást. Amennyiben csak egy előadás létezik, az adott előadás részletes információja jelenik meg.


3. Jegykiválasztás

Hely kiválasztása
Azon előadások esetében, ahol a jegyek helyre szólóak, megjelenik a nézőtér.
A szürke színnel jelzettek a vásárolható még szabad jegyek. A már megvásárolt jegyek piros színnel jelöltek. A nézőtér Önnek tetsző szabad székekre(szürke színű) kattintva kijelölheti a megvásárolni kívánt jegyeket melyre 15 perc áll rendelkezésre, ezután a kijelölés megszűnik.

Érkezési sorrendes jegyvásárlás
Amennyiben a nézőtér nem számozott ülésrendes - tehát az előadásra szóló jegyekkel érkezési sorrendben foglalhatja el helyét- az előadásokra a kívánt jegy darabszámának megadásával vásárolhat jegyeket.


4. Fizetés

Fizetési oldalunkon keresztül az alábbi bankkártyákkal fizethet az OTP Bank által nyújtott szolgáltatás segítségével. Az OTP bank vásárlói tájékoztatóját itt tekintheti meg

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • Maestro
 • American Express

A Fizetés oldalon kell megadnia a bankkártyás fizetéshez szükséges információkat. Az adatlapot kérjük pontosan kitölteni. Minden mező kitöltése kötelező.
Minden vásárlói adatot a nemzetközi szabványoknak megfelelő, biztonságos, 128 bites SSL titkosítással védetten kezelünk.

 

5. A vásárlás visszaigazolása

A sikeres vásárlásról automatikusan értesíti Önt e-mailben a rendszer. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapja meg, abban az esetben NE kezdeményezzen újabb vásárlást, küldjön email-t az onlinejegy@jmkpapa.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük.


6. Elállás a vásárlástól

Ön a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. Ezt követően azonban Ön a jegyet megvásárolta és a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a vásárlástól való elállási jog nem illeti meg.


7. Jegyek átvétele, a kézbesítés módja

Kérjük, ha lehetősége van az e-mailt nyomtassa ki! A megvásárolt jegyeket legkésőbb az előadás napján a jegypénztárban a kinyomtatott e-mail felmutatásával vagy nevének és a tranzakció azonosító szám utolsó 3 számjegyének, (mely a vásárlást visszaigazoló email-en található) bemondása után kapja meg.


8. Elmaradt előadások

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges elmaradása esetén Önt tájékoztassuk és a jegyek visszaváltását elősegítsük. Önt a vásárláskor megadott telefonszámon, illetve e-mail címen értesítjük a jegy visszaváltásának vagy további felhasználásának lehetőségeiről.


9. Adatainak tárolása, védelme

A JMSZK. a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó további szabályokat találhat az Általános Szerződési Feltételekben.


10. Telefonos, internetes ügyfélszolgálatok

Amennyiben a vásárlással kapcsolatban problémája, kérdése merül fel itt érdeklődhet:

Munkanapokon 8.00-15.00 óra között: 89/ 313-905
E-mail cím: onlinejegy@jmkpapa.hu
Az e-maileket hétvégén, munkaszüneti- és ünnepnapokon nem kezeljük.


Köszönjük, hogy elolvasta a tájékoztatót!